Členská schôdza 20.4.2024

2024-03-15 06:46:43
Aktuality Oznamy
...

 

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia

 95301      Zlaté Moravce , ul.  Sládkovičova  99

 

Vec: Program ČS MO SRZ Zlaté Moravce 20.4.2024

 

Program8:00 hod.   - Prezentácia

                 8:30 hod.   - Otvorenie členskej schôdze  a privítanie hostí

                                    - Voľba pracovného predsedníctva     

                                    - Predloženie programu schôdze  a jeho schválenie

                                   - Voľba komisií (návrhovej , mandátovej)

                          - Správa o činnosti MO a výboru MO SRZ  za r.2023

                                   - Správa o hospodárení za rok 2023,, čerpaní rozpočtu za rok 2023  

                                   a návrh rozpočtu na rok 2024

                                   - Správa kontrolnej a revíznej komisie za rok 2023

               - Správa rybárskeho  hospodára k úlovkom a zarybnení za rok 2023       

                  ako aj zarybnení – jar 2024

                                  -  Správa o činnosti R.S. za rok 2023

                                  - Správa o činnosti Disc. komisie  za rok 2023

                                   - Udelenie vyznamenaní

                         - Diskusia

                                  - Správa mandátovej komisie

                        - Správa návrhovej komisie – Návrh na uznesenie

            11:00 hod.   - Ukončenie ČS

 

                                                                           

 

 

Výbor MO SRZ Zlaté Moravce