Preteky dospelý - 7.5.2023

2023-04-05 20:42:01
Aktuality Preteky

R Y B Á R I  P O Z O R ! ! !


             Výbor MO SRZ,

    Vás týmto pozýva na tradičné

       RYBÁRSKE PRETEKY

              v love rýb udicou,

ktoré sa uskutočnia dňa 7.mája 2023 na

           V N   S L E P Č A N Y

v zmysle organizačnej smernice pretekov

 

Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia 

Organizačná smernica pretekov v LRU MO SRZ v Zlatých Moravciach pre rok 2023

I. Organizačný výbor pretekov:
Riaditeľ pretekov:            Bogyo Ján predseda MO
Technický vedúci:            Ing. Hornák Elemír tajomník MO
Hlavný rozhodca:             Holota Branislav havný hospodár MO
Bodový rozhodca:            Mgr.Porubec Štefan predseda KK,
Sektoroví rozhodcovia:    Antalík dušan vedúci RS a členovia RS a RH MO Zlaté Moravce

Prezentácia:                     Pavel Bolla, Eva Michalicová
 

II. Dátum a miesto pretekov

 • 7. Máj 2023
 • VN Slepčany rev.č. 2-5260-1-1

Lov po oboch stranách vodnej nádrže

III. Časový harmonogram

 • 5,30 – 6,40 prezentácia
 • 6,40 – 7,00 zakrmovanie
 • 7,00 – 13,00 preteky (dospelí a mládež)
 • 13,30 – 14,00 vyhodnotenie pretekov – dospelí a mládež

IV. Technické podmienky

 •  Spôsob preteku: preteká sa v love rýb udicou na ťažko alebo plávanú v zmysle zákona č. 216/2018 Z. z. a vyhlášky č. 381/2018 Z.z.
 • Účasť: na vlastnú zodpovednosť
 • Charakter vody: stojatá ,dno ílovité ,štrkové s rôznymi prírodnými prekážkami .Breh prístupný hľbka vody 1-5m.
 • Druh rýb: prevažne kapor, lieň, amur šťuka, zubáč, karas a ostatné sprievodné druhy rýb
 • Vložné: pri prezentácii 15.- €
 • Bodovanie: kapor, ktorý dosiahol lovnú mieru – (1 cm=1bod)
 • Upozornenie: loviaci môže mať v sieťke max. 1ks kapra rybničného menšieho ako 65 cm. Po skončení 
  preteku a zapísaní do PU si loviaci môže rybu ponechať.

Ulovený kapor nad 65 cm musí byť vrátený späť
do VN Slepčany

 • Rôzne: preteky sa konajú za každého počasia

                    pri prezentácii je loviaci povinný predložiť rybárske doklady

 • Poznámka: Počet súťažiacich nie je obmedzený
 • Parkovanie vozidiel: povolené je na vyhradených miestach .

 

Tešíme sa na stretnutie

Petrov zdar !!!
Zlaté Moravce, 4.4.2023

                                                                                     Výbor MO SRZ
                                                                                       Zlaté Moravce