Harmonogram výdaja povolení na rok 2023 a platba cez účet MO SRZ ZM

2022-12-18 07:45:12
Aktuality Oznamy

Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Zlaté Moravce            
Sládkovičová ul. č. 99     95301   Zlaté Moravce            
            
Harmonogram výdaja povolení pre rok 2023            
            
Harmonogram výdaja v dňoch :  piatok - 15.00 - 16.00     
                                                    sobota - 9.00  - 11.00  (okrem 28. a 29.12.2022)    
            
    streda 28. december 2022    9.00  - 11.00    
    štvrtok 29. december 2022    9.00  - 11.00    
            
    piatok, 13. januára 2023    15.00 - 16.00    
    sobota, 14. januára 2023    9.00  - 11.00    
            
    piatok, 3. februára 2023    15.00 - 16.00    
    sobota, 4. februára 2023    9.00  - 11.00    
    piatok, 17. februára 2023    15.00 - 16.00    
    sobota, 18. februára 2023    9.00  - 11.00    
    piatok, 24. februára 2023    15.00 - 16.00    
    sobota, 25. februára 2023    9.00  - 11.00    
            
    piatok, 3. marca 2023    15.00 - 16.00    
    sobota, 4. marca 2023    9.00  - 11.00    
    piatok, 17. marca 2023    15.00 - 16.00    
    sobota, 18. marca 2023    9.00  - 11.00    
    piatok, 24. marca 2023    15.00 - 16.00    
    sobota, 25. marca 2023    9.00  - 11.00    
    piatok, 31. marca 2023    15.00 - 16.00    
            
Predložiť:    Platný ročný alebo trojročný lístok        
                     Členský preukaz s fotografiou        
            
V uvedené dni sa budú prednostne vydávať aj povolenky uhradené na účet v SLSp.            
            
!!!  Pri nepredložení uvedených dokladov  sa povolenie na rybolov nevydá !!!      

 

Platba povoleniek cez účet MO SRZ Zlaté Moravce


Výbor MO SRZ Zlaté Moravce umožňuje členom (tak ako minulý rok ) zakúpiť si povolenia na r. 2023
platbou cez účet MO SRZ v SLSP. Platby je možné uskutočniť až po 1. januári 2023, aby príjem na
účte bol príjmom r.2023.
Postup je nasledovný:


1/  Záujemca sa prihlási na e-mail srzzlatemoravce@gmail.com nasledovne:
príkl.: Ján Mrkvička nar. 1.1.2000 bytom Zlate Moravce....žiadam o miestnu alebo zväzovú
povolenku (súčasťou zväzovej povolenky je aj miestna) , brigádu mám - nemám odpracovanú
 

2/  Následne tajomník MO SRZ zašle na Váš e-mail údaje (platba + variabilný symbol)
napr.: Ján Mrkvička nar.1.1.2000 bytom Zlate Moravce....variabilný symbol „950“ platba 133.-€
číslo účtu: SK41 0900..............................................
 

3  /Platiteľ  na prevodný príkaz (do správy pre prijímateľa uvedie) “povolenka Mrkvička„ (dvojitá
kontrola)
 

4/  Po nabehnutí platby, tajomník vystaví povolenku s potvrdením. Termíny prevzatia povoleniek na RD budú totožné
s termínmi predaja povoleniek za hotové. Člen, ktorý príde pre povolenku, prinesie so sebou
preukaz, do ktorého bude vlepená a opečiatkovaná známka.
 

V prípade nezrovnalostí, hlavne okolo odpracovanej - neodpracovanej brigády sa budú riešiť
individuálne telefonicky .
 

Tieto pokyny platia pre mládež a dospelých. Žiaci, ktorí dovŕšia v tomto roku 15.r a budú
prechádzať do kategórie mládež sa môžu informovať telefonicky u tajomníka na č.t. 0915
754 625.Obdobne aj člen z kategórie mládež, ktorý prechádza medzi dospelých je povinný na túto
skutočnosť upozorniť tajomníka, aby mu bolo správne vypočítané členské.

Výbor MO SRZ Zlaté Moravce