Uznesenie ČS zo dňa 22.04.2023

2023-04-25 08:44:49
Oznamy

Slovenský rybársky zväz – Miestna organizácia Zlaté Moravce 95301

UZNESENIE z

členskej schôdze MO SRZ v Zlatých Moravciach konanej dňa

22.apríla 2023

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rokovanie a priebeh Výročnej Členskej schôdze MO ako i prednesené správy dávajú obraz,
že dnešná výročná členská schôdza je dostatočne informovaná o činnosti MO a jej orgánov za
rok 2022,
Organizačné úlohy kladené na chod a činnosť miestnej organizácie Členská
schôdza rozpracováva v tomto znení :

I. S c h v a ľ u j e :
1. Prednesenú správu o činnosti MO a jej orgánov za rok 2022
2. Prednesenú správu o hospodárení , čerpaní rozpočtu MO za rok 2022 a návrh
rozpočtu pre rok 2023
3. Prednesenú správu hl. hospodára o úlovkoch a zarybnení za rok 2022, a jarnom
zarybnení 2023
4. Prednesenú správu Kontrolnej komisie MO za rok 2022
5. Poplatok na úpravu ciest okolo VN v čiastke 10.-€ (poplatok platia dospelí
a mládež pri predaji povolení)
II. B e r i e n a  v e d o m i e
Správu veliteľa RS a predsedu DK za rok 2022

III. U k l a d á
1.Dôsledne dodržiavať plnenie všetkých už prijatých uznesení – t r v a l ý c h
v evidencii MO a to:

- uznesenia :b, /95 ; uzn . č. 4/97 ; uzn. č. 5/98 ; uzn. č. 9/99 ;
. uzn.č. 5/02; uzn.č.6/02 ,uzn1/06, uzn5/2010, uzn3/2011
Úloha: Trvalá
Zodpov : Výbor, čl.schôdza

Pre oživenie pamäti.

Uzn. b/95 jedná sa o tú časť uznesenia , ktorá hovorí o zabezpečovaní údržby
a zveľaďovania Ryb. domu MO.
Uzn. 4/97 pomer členskej základne k výmere VN MO
Uzn. 5/98 pojednáva o povinnej pracovnej činnosti odpracovať 10 hodín
Uzn. 9/99 pojednáva o priestupkoch riešených cez DK MO
Uzn. 5/02 doplnok k uzneseniu ČS o pracovnú činnosť mládeže na 5 hodín
Uzn. 6/02 pojednáva o uložení financií MO v určených ústavoch
Uzn. 1/06 pojednáva o majetkových podmienkach pod obhospodarovanými VN

ktoré MO užíva so zámerom odkupovania
Uzn. 5/10 fin. prostriedky uložené v PRIMA banke použiť ako účelové
prostriedky pre výkup pozemkov pod ryb. revírmi MO
Uzn. 3/11 hovorí o poriadku na lovnom mieste počas lovu ako aj po skončení
lovu, porušenie uznesenia sa rieši cez DK MO SRZ
Uzn. 1/6-2017 hovorí o zákaze lovu rýb z pozemkov ohradených k vode
Uzn 1/5-2020 Zvýšenie poplatku za neodpracovanú brigádu z 25.-€ na 50,.€

Zodpov : Výbor MO SRZ,

2. Zabezpečiť usporiadanie tradičných rybárskych pretekov v LRU a to:
A/ dospelých a mládež na VN Slepčany 7.5.2023
pre deti , na VN Slepčany 8.5.2023

B/ pre funkcionárov, sponzorov a hostí na VN Slepčany 13.5.2023
C/ dvojdňové preteky na boilies na VN Slepčany 19-21.5.2023
D/ preteky detí na VN V.Vozokany 15.7.2023

Preteky sa budú konať podľa propozícií vystavených pri predaji vstupeniek.
a uverejnených na internetovej stránke MO SRZ Z.M a vo výveskách
Zodpov : Výbor MO SRZ,

3.Členom MO SRZ dodržiavať čistotu okolo rybníkov, a vodných  tokov.

Zodpov : členovia MO SRZ,