SLEPČIANSKY KAPOR 2024

2024-01-17 18:49:54
Aktuality Preteky
...

SLEPČIANSKY KAPOR 2024

 

PROPOZÍCIE


 

Všeobecné informácie: 

 • Dátum konania pretekov:  16.05. – 19.05. 2024
 • Miesto konania pretekov:  VN Slepčany, číslo: 2-5260-1-1
 • Organizátor: SRZ MO Zlaté Moravce
 • Organizačný výbor: Juraj ZELENKA, Samuel MELIŠKA, Ján BOGYO

 

 • Riaditeľ preteku: Juraj ZELENKA /0903 228 389/
 • Hlavný rozhodca: Samuel MELIŠKA /0919 165 067/
 • Rozhodcovská komisia: organizačný výbor preteku
 • Štartovné:   300,- €  - zahŕňa (štartovné + stravu)  
 • Uzávierka prihlášok: 30. 04. 2024
 • Úhrada štartovného: najneskôr do 30. 04. 2024
 • Počet účastníkov :  35  tímov

 

 

Časový rozpis pretekov:

 • 16. 05. 2024     07:30 hod. – 09:00 hod. - Prezentácia, losovanie lovných miest
 • 16. 05. 2024     09.00 hod. - 10.45 hod. - Presun na vylosované miesta lovu, stavanie  bivakov, preskúmanie dna vodnej plochy v mieste lovu
 • 16. 05. 2024       10.45 hod. – 11.00 hod  - Kŕmenie
 • 16. 05. 2024       11.00  hod.  - Začiatok pretekov

       19. 05. 2024       11.00 hod. - Koniec pretekov

 • 19. 05. 2024       12.00 hod. - Slávnostné ukončenie pretekov vyhlásenie výsledkov.

 

 

 

Opis rybárskeho revíru: Vodná nádrž pri obci Slepčany s rozlohou vodnej plochy 46  ha, dno je mierne členité s hĺbkou 1,0 - 4,5m. Podklad je jemný nános bahna a miestami je dno štrkové s menšími prekážkami v podobe zatopených stromov. Rybia osádka je tvorená nížinnými druhmi pri najväčšom zastúpení kaprovitých druhov rýb. Revír je na pobrežných pozemkoch vybavený suchými toaletami.

Maximálny počet prihlásených tímov je 35. Minimálny počet tímov pre organizovanie preteku je 30 prihlásených tímov. Každý z členov tímu (aj pomocník) musí byť členom SRZ a dosiahnuť vek nad 15 rokov s oprávnením lovu rýb na dva prúty. Loví sa systémom chyť a pusť, t. j. bez privlastnenia si úlovku.

Stretnutie a prezentácia je pod hrádzou VN Slepčany, revírne číslo 2-5260-1-1 od 7:30 – 8:00 hod.

Losovanie pre zaprezentované tímy sa začína najneskôr o 8:30 hod., pričom na losovaní musí byť prítomný minimálne jeden člen tímu, ktorý tím riadne zaprezentuje.

V prípade všetkých nahlásených a zaprezentovaných tímov na preteku, je možné začať s losovaním aj skôr a to dostavením sa posledného prihláseného tímu na uvedenú prezentáciu a splnenia si potrebných náležitostí.

V prípade neprítomnosti niektorého zaregistrovaného tímu, alebo jeho člena na losovaní, losuje za neho jeho splnomocnený zástupca v tejto veci, prípadne zástupca organizátora súťaže (funkcionár) MO SRZ Zlaté Moravce (aby sa predišlo zdĺhavému čakaniu na jeho príchod). Preto prosíme pretekárov o dodržanie časového harmonogramu a dochvíľnosť v zmysle týchto propozícií.

Lov rýb na pretekoch začína 16.05.2024 o 11:00 hod. a končia 19.05.2024 o 11:00 hod.

Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov bude uskutočnené po ukončení súťaže. Vyhodnotenie prebehne pod hrádzou VN Slepčany, pričom je potrebné, aby sa ho zúčastnili všetky súťažné tímy.

 

Pre kapitána a člena tímu je zabezpečený 2x obed /piatok, sobota/. V prípade, že tím bude mať aj pomocníka a tento bude mať záujem o obed je potrebné to nahlásiť pri podaní prihlášky a pri registrovaní si obed zaplatiť.

 

 

Bojovať sa bude o hotovosť a poháre pre víťazov


1.miesto: Hotovosť 1.800,- € + 2x pohár
2.miesto: Hotovosť 1.200,- € + 2x pohár
3.miesto: Hotovosť 600,- € + 2x pohár
Prémiová cena : najťažšia bodovaná ulovená ryba - 500,- € + pohár

Víťaz sektoru: 300,- € + 2 x pohár

 

Pozor! Každý tím môže vyhrať iba jednu cenu, okrem ceny za najväčšiu rybu. Ak neočakávane nie sú v sektore žiadne úlovky, víťazi sektorov budú určený žrebovaním tímov v sektore.
 


Systém hodnotenia:

 • bodovaná ryba je kapor a amur nad 3kg (minimálna váha rýb, pre ich zváženie rozhodcom)
 • do konečného poradia sa bude započítavať maximálne 3 kusy najťažších bodovaných rýb každého tímu /kapor alebo amur prípadne ich kombinácia/
 • v prípade rovnosti bodov medzi tímami rozhoduje najťažšia ulovená hodnotená ryba tímu, v prípade aj tejto rovnosti rozhoduje druhý prípadne tretí najťažší hodnotený úlovok.
 • V prípade vyhodnotenia najťažšej ulovenej ryby sa započítava kapor a amur.

 

 

Priebeh losovania:

1. kolo losovania:
– losovanie poradia – podľa poradia, ako bolo pridelené číslo zaplatenia štartovného (prijatie platby na účet), v ktorom si bude tím losovať lovné miesto

2. kolo losovania:
– losovanie o lovné miesto bez možnosti obmeny vylosovaného lovného miesta!

Pravidlá pretekov:

 1. Preteky sú tímové, 72 hodinové, na preteky sa odosielajú prihlášky na: mail: zelenka.juraj@gmail.com (scan podpísanej prihlášky mailom)  poštou, alebo osobne na adresu: Juraj Zelenka, Obecná 51, 953 05 Zlaté Moravce - Prílepy od 17. 01. 2024. Štartovné sa uhrádza formou bankového prevodu – po prijatí prihlášky bude tímu pridelený variabilný symbol (VS), ktorý je potrebne uviesť pri platbe. Po podaní prihlášky a pridelení VS je potrebné do piatich dní uskutočniť platbu za pretek. Tím bude zaregistrovaný až po zaplatení a prijatí platby na účet MO SRZ. Posledné podanie prihlášky a zaplatenia štartovného je možné najneskôr do 30.04.2024.
 2. Štartovné za tím: 300,-€. Storno prihlášky za už riadne zaplatený pretek nie je možný. Zaplatené štartovné sa nevracia. Po riadnom prihlásení sa a zaplatení je možná len zmena členov tímu, ktorú nahlási kapitán tímu usporiadateľovi najneskôr v deň súťaže do 08:00 h.
 3. Lov je povolený len metódou na ťažko bez možnosti použiť krmitko akéhokoľvek druhu.
 4. Na jednej udici je možné mať len jeden nadväzec s jedným jednoduchým háčikom.
 5. Počet členov v tíme: sú 2 členovia + možnosť mať 1 pomocníka (teda maximálny počet traja členovia v tíme). Pomocník má rovnaké práva ako prvý a druhý člen tímu (nakoľko môže manipulovať s rybárskym prútom musí byť aj členom SRZ). Tím loví spolu na 4 ks rybárskych udíc, v prípade lovu iba jedného člena bude tím chytať len na 2 udice (v zmysle právnej úpravy zákona o rybárstve).
 6. Pri použití 4 ks rybárskych udíc je povolené použiť ešte max. 1 ks rybárskeho prútu na kŕmenie príp. makrovanie dna, ktorý však nesmie byť opatrený háčikom. Po zistení rozhodcom alebo usporiadateľom, že prút použitý na kŕmenie je opatrený háčikom bude toto považované za hrubé porušenie pravidiel a tím bude zo súťaže okamžite vylúčený bez možnosti vrátenia štartovného.
 7. Pri zaplatení štartovného súhlasíte s kontrolou montáže počas preteku organizátorom. Porušenie sa bude brať ako hrubé porušenie pravidiel s vylúčením z pretekov bez nároku na vrátenie štartovného !!!
 8. Po vylosovaní si lovného miesta sa tím presunie na svoje lovné miesto a môže si začať chystať všetko potrebné pre lov a samotný pretek, ako aj začať sondovať svoj lovný sektor s použitím sonaru, markru prip. nahadzovacieho sonaru.
 9. Zavážacia loďka je  pre každý tím počas celej súťaže ZAKÁZANÁ !!!
 10. Rybársky čln je možné použiť na osadenie max. 2 ks tyčových bójok a na kŕmenie, ktoré je možné vykonať z člna 15 min. pred začiatkom pretekov. Následne je možne čln použiť na kŕmenie v čase od 09:00 hod. – 10:00 hod. a v čase 18:00 hod. – 19:00 hod. Čln NESMIE byť použitý na vyvážanie montáži. V prípade zistenia, že tím použil čln na vyvezenie montáži, bude mu udelená žltá karta a pozastavenie všetkých činností súvisiacich s rybolovom na 12 hodín!  
 11. Kŕmenie lovných miest sa môže začať 15 min. pred začiatkom pretekov t. j. o 10:45 hod. – bude to oznámené zvukovým signálom, rovnako ako aj začiatok a koniec pretekov. V prípade skoršieho kŕmenia bude tímu udelená žltá karta a  pozastavenia všetkých činností súvisiacich s rybolovom na 4 hodiny!
 12. Pre kŕmenie je možné použiť prak, lopatku, spombovú raketu, kobru alebo zakŕmenie rukou, okrem času určeného na kŕmenie z člna.
 13. Používať pletenú šnúru ako kmeňovú alebo ako šokovú je dovolené.
 14. Je dovolené nahadzovať z vody, avšak v maximálnej vzdialenosti 10 m od brehu /začiatku vodnej plochy Nedodržanie tohto pravidla bude potrestané žltou kartou a pozastavenie všetkých činností súvisiacich s rybolovom na 6 hodín!
 15. Chytať a kŕmiť je povolené boiliesom, peletami príp. partiklom.
 16. Okrem živých návnad je možné na háčik použiť akúkoľvek nástrahu alebo návnadu, ktorá nie je škodlivá pre životné prostredie.
 17. Povolené množstvo návnad a nástrah je neobmedzené.
 18. Drvené boilies je povolené použiť len do PVA pančuchy alebo sáčkov s uchytením na koncovú montáž.
 19. Obaľovacie pasty je možné použiť iba na nástrahu. Dipy, práškové atraktory a boostre sú povolené na návnadu ako aj na nástrahu.
 20. JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ používať method mix, krmitkové zmesi a podobnú čiastočkovú návnadu. Po zistení tejto skutočnosti rozhodcom, alebo usporiadateľom bude toto považované za hrubé porušenie pravidiel a tím bude zo súťaže okamžite vylúčený bez možnosti vrátenia štartovného.
 21. Každý tím bude loviť iba na svojom vyhradenom lovnom mieste. Lovné miesta (sektory) budú viditeľne označené.
 22. Každý tím musí mať minimálne 2 kusy prechovávacích sakov na ryby.
 23. Zasakované ryby si každý tím sám prevažuje a podľa potreby obmieňa v zmysle hodnotených troch najťažších rýb (kapor, amur).
 24. Zaseknutú rybu môže podobrať: druhý člen tímu, pomocník tímu, rozhodca alebo člen susedného tímu.
 25. Každý tím musí mať bezpečnú kolísku alebo podložku so zvýšeným okrajom !!! Taktiež je potrebný veľký kaprový podberák s dĺžkou ramien aspoň 80 cm. Podložka, podberák a prechovávacie saky budú organizátorom skontrolované pri  registrácii.
 26. Ak chytený úlovok uhynie v prechovávacom saku, nepočíta sa do bodovania!
 27. Váženie bude prebiehať priebežne.
 28. V prípade ulovenia ryby pretekári volajú rozhodcovi určenému pre daný sektor.
 29. Od okamihu ulovenia ryby až po jej váženie sa ryba musí držať v sakoch, v dostatočne hlbokej vode. Je prísne ZAKÁZANÉ priväzovať rybu k brehu. Nedodržanie tohto pravidla bude potrestané žltou kartou a pozastavenie všetkých činností súvisiacich s rybolovom na 4 hodiny!   
 30. Počas váženia a zapisovania do úlovkového formulára musí byť prítomný rozhodca aj minimálne jeden člen (pomocník) vedľajšieho tímu, ktorý svojimi podpismi po zvážení potvrdia správnosť údajov a rybu pustia späť do revíru.
 31. Údaje o bodovaných rybách, ktoré budú vážené váhou rozhodcu (váha rovnaká, s ktorou sa bude vážiť pri všetkých súťažných tímoch) budú zapisované na Záznam o bodovaných úlovkoch s podpisom rozhodcu a podpisom zúčastneného člena (alebo pomocníka) vedľajšieho tímu.
 32. Prehľad o úlovku súťažného tímu bude počas preteku v držbe u súťažného tímu. Po ukončení preteku rozhodca zozbiera od pretekajúcich tímov záznamy o bodovaných úlovkoch a doručí ich  rozhodcovskej komisii na určenie výsledku preteku. Ak sa zistí nezrovnalosť v Zázname o bodovaných úlovkoch, že bodovaná ryba nemá splnené všetky administratívne náležitosti zápisu v zmysle propozícií preteku (t.j. zapísaný  druh, hmotnosť a požadovaný počet podpisov), nebude takáto zapísaná hodnotená ryba započítaná do celkového hodnotenia.
 33. Pokiaľ dôjde k omylu v zápise ulovenej ryby, riadok sa vyškrtne v celej dĺžke a správny zápis sa vykoná v nasledujúcom riadku. Obidva riadky musia byť overené podpismi tak, ako je uvedené v propozíciách pretekov. Prepisovaný údaj v hmotnosti sa nezapočíta do výsledku.
 34. Ulovené ryby je prísne zakázané prenášať do sektoru susedného alebo iného súťažného tímu mimo zdolávania ryby.   Ak by nastala takáto situácia, oba tímy sú zo súťaže vylúčené.
 35. Pri ulovení ryby na 12kg je potrebné zavolať riaditeľa pretekov, príp. hlavného rozhodcu.
 36. Udelenie druhej žltej karty znamená okamžité vylúčenie tímu z preteku (červená karta). Po vylúčení musí tím okamžite opustiť svoj sektor a priestory pretekov. Výsledky tímu sú anulované.
 37. Od začiatku do konca pretekov je nutné udržiavať poriadok a nehlučné správanie!!! 
 38. Zakladanie ohňa je prísne zakázané.
 39. Pretekári môžu mať návštevy od východu do západu slnka. Po západe slnka môžu mať pretekári návštevy po konzultácii s riaditeľom pretekov alebo hlavným rozhodcom.
 40. V prípade nepriaznivého počasia (extrémny vietor, búrka a pod.) môže byť pretek prerušený, prípadne ukončený. O priebehu rozhodne rozhodcovská komisia.
 41. Hlasné správanie, nadmerné požitie alkoholu a neprispôsobivé správanie, nehumánne zaobchádzanie s rybou, vytváranie prehnanej hlučnosti pretekárom, nedodržiavanie propozícií sa trestá možným vylúčením z pretekov bez náhrady – prejedná a rozhodne organizátor preteku a rozhodcovská komisia po prípadnom prvom napomenutí (podľa závažnosti).
 42. Stanovisko tímu je vyhradené vylosovaným sektorom.
 43. Zakazuje sa vstup iným osobám do priestoru vyhradeného pre preteky motorovým vozidlom /okrem organizačného tímu pretekov/. Na tento účel bude vyznačená parkovacia plocha.
 44. Každý tím súhlasí s týmito propozíciami preteku zaplatením štartovného.
 45. Každý loví na vlastnú zodpovednosť. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu pravidiel, po odsúhlasení súťažiacimi pred štartom súťaže.
 46. Ryba zaseknutá pred koncom preteku musí byť nahlásená tímom telefonicky hlavnému rozhodcovi alebo riaditeľovi pretekov do 11:01 hod. a následne musí byť zdolaná do podberáku do 11:30 hod. tohto dňa, inak nebude započítaná do bodovacej listiny.
 47. Počas preteku môže ktorýkoľvek tím vzniesť protest (forma iba listinná s podpisom) voči porušeniu týchto propozícii, maximálne však do 12:30 hod. po ukončení preteku.
 48. Podanie protestu bude podmienené zložením zálohy usporiadateľovi v sume 50,-€. V prípade zistenia oprávnenosti podaného protestu bude záloha v sume 50,-€ vrátená. Toto rozhodnutie je konečné.
 49. Pokiaľ nie je v propozíciách uvedené inak loví sa podľa platného zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 383/2018 Z. z.
 50. Organizátor má právo odmietnuť tím bez udania dôvodu!
 51. Lov prebieha systémom nonstop a v duchu fair – play.
 52. Každý zaregistrovaný pretekár udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so všetkými platnými predpismi v rámci SR.
 53. V prípade nekonania sa súťaže bude štartovné vrátené súťažiacim späť.