Darovanie 2 % z dane

2022-12-20 22:02:40
Oznamy

O Z N A M

Darujte 2% z dane

VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ RYBÁRI,PRIATELIA

Aj v tomto roku môže každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, prispieť z už štátu zaplatených daní, venovať 2% zaplatenej dane aj občianskym združeniam. Naša organizácia je tiež občianskym združením, ktorá získané prostriedky investuje aj na podporu športu detí a mládeže. Preto nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte tento rok 2% svojich daní.

Je to Vaše právo podporiť dobrú vec.

    Preto sa obraciame na Vás našich členov a na občanov, ktorí prejavujú sympatie našej organizácii so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% dane z príjmu fyzických aj právnických osôb.

     Vzory na vyplnenia Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane si pýtajte v kancelárii pri realizovaní platby za rybárske doklady. Môžete si ich stiahnuť aj z internetovej stránky MO SRZ ,alebo zo stánky Fin.správy SR. Môžu ich použiť aj Vaše manželky ,rodina, Vaši zamestnávatelia a ostatní občania , ktorí majú sympatie voči našej organizácii.

         V prípade ,že sa nerozhodnete podporiť  svojou 2% daňou , táto suma prepadne do štátneho rozpočtu!

Postupovať môžete nasledovne:

Ak ste zamestnanec - fyzická osoba – Daňové priznanie „A“

    Ak do 15.2.2023 požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie  ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa ,aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (Príloha č.1). Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma , ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3.-€.

Vyplňte priložené Vyhlásenie o poukázaní 2% (príloha č.2).

Obe tieto tlačivá to znamená., Vyhlásenie o poukázaní dane ,spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte do 30.4.2023 na Daňový úrad podľa Vášho bydliska  a ich kópiu potvrdenú Daňovým úradom doručte tajomníkovi MO SRZ Ing. Hornákovi najneskôr do 15.mája. Miesto doručenia si dohodnite tel.na čísle 0915 754 625 .Daňový úrad peniaze neskôr prevedie na účet RADY SRZ.

Ak podávate daňové priznanie sami – fyzická osoba -  a máte príjem len zo závislej činnosti (zamestnania) tak  podávate -Daňové priznanie „A“ .Ak máte zdaniteľný príjem aj z inej činnosti ,napr. z prenájmu, tak podávate - Daňové priznanie „B“

Vypočítajte si Vaše 2%z dane príjmov fyzickej osoby -to je maximálna suma , ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, musí však byť splnená podmienka minimálne 3.-€ .V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa .Odovzdáte kópiu z daňového priznania strana 1 a 9.

Ak ste právnická osoba

Vypočítajte si Vaše 2% z dane príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma ,ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa , musí však byť splnená  podmienka min. 80.-€ na jedného prijímateľa. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%  dane v prospech max. 3 prijímateľov. Uvediete v ňom údaje , ktoré sú uvedené v ďalšom bode. Odovzdáte kópiu daňového priznania – strana 1 a 7, prípadne Príloha k IV. Časti.

Údaje ,ktoré je potrebné uviesť do daňového priznania:

Prijímateľ: Slovenský rybársky zväz, RADA

Sídlo: A Kmeťa 20, 010 55 Žilina

Právna forma: občianske združenie

IČO: 00178209

Ako sa k odvedeným prostriedkom dostane naša organizácia?

Na základe odovzdaných potvrdení o poukázaných daniach

a na základe odovzdaného zoznamu si bude MO SRZ Zlaté Moravce nárokovať u RADY SRZ tieto prostriedky. Pokiaľ neodovzdáte kópiu dokladov potvrdenú príslušným daňovým úradom, hoci ste 2% poukázali v prospech RADY SRZ , nebudete môcť byť zahrnutí do zoznamu  a prostriedky zostanú pre účely RADY.

Všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť našu organizáciu aj takýmto spôsobom , ďakujeme za ich podporu.

 

Členovi, ktorý odovzdá 2% z dane pre organizáciu  v min. hodnote 80.-€ ,sa uznáva odpracovanie členských povinností (brigády) za príslušný rok. Uvedených 80.-€ je možné nazbierať odovzdaním 2% z dane od viacerých osôb.

 

                      Príloha č.1             Príloha č.2